Juridische Voorwaarden

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.bodyblessings.nl en 
De website is gecreëerd en wordt beheerd door Utopiewereld. Kvknr. 75166712.

Adres: Fuut 2, 1187 BV te Amstelveen. 

Telnr: 06-29240307

Door de website van Bodyblessings.nl te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard.
Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de website en de interactie die Bodyblessings.nl u aanbiedt niet te gebruiken.

2. Niet-toegestaan gebruik van de website

Bezoekers/gebruikers verklaren zich akkoord dat zij:

De informatie op de website van Bodyblessings.nl niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier zullen gebruiken.

De website van Bodyblessings.nl niet zodanig gebruiken dat deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

De website van Bodyblessings.nl niet gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).

De website van Bodyblessings.nl niet gebruiken op een wijze dat inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Bij misbruik door de bezoekers/gebruikers van de intellectuele rechten, andere rechten van Bodyblessings.nlof derden, verbindt u zich ertoe Bodyblessings.nl of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.

4. Informatie op de website

De informatie, producten en diensten (“informatie”) die op of via de Bodyblessings.nl website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Bodyblessings.nl staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, update of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Bodyblessings.nl is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Bodyblessings.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. Links naar andere websites

De website van Bodyblessings.nl kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Bodyblessings.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Bodyblessings.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

6. Links naar de Bodyblessings.nl site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website van Bodyblessings.nl is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodyblessings.nl. Het gebruik van de Bodyblessings.nl site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van een Nederlandse rechtbank. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Bodyblessings.nl aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Bodyblessings.nl website staan vermeld. Bezoekers worden geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Versie 2.0
Publicatiedatum: sept 2019